PROGRAMA DE MEDIACIÓ A L’ INSTITUT ROSETA MAURI


Mediadors 2011-2012    2ª promoció de mediadors i mediadores curs 2011-12
Primera promoció de mediadors                                             Segona promoció de mediadors

Mediadors Juny 2012


        El Programa de Mediació Escolar que es porta a terme a l’Institut Roseta Mauri des del curs 2010-11 –del qual un dels dos orientadors educatius del centre n’és el seu coordinador- pretén fomentar i instaurar la cultura de la Pau i la resolució de conflictes entre els nostres alumnes a través de la via del diàleg. Cinc són els eixos principals sobre els quals se centra aquest Programa:

  • Difusió del concepte de mediació i dels seus beneficis entre tota la comunitat educativa del centre i principalment entre els seus alumnes.

  • Formació periòdica de nous alumnes mediadors i mediadores.

  • Actualització dels coneixements i intercanvi d’experiències i bones pràctiques mitjançant l’organització de trobades periòdiques d’alumnes mediadors i mediadores dels diferents centres de la província.

  • Intervenció de l’alumnat mediador en tots aquells casos que es puguin resoldre eficaçment mitjançant la mediació.

  • Acreditació per escrit per part del centre de la tasca realitzada eficaçment pels i per les alumnes mediadors i mediadores al llarg del curs, afavorint entre els mateixos el foment de la mediació, la seva importància, com el seu valor i reconeixement social.